Airsoft Speelgoed informatie

Onderstaande artikelen zijn voorzien van een CE speelgoed keurmerk en vallen hiermee onder de speelgoedrichtlijn, welke bestemd zijn voor kinderen van 3 tot 14 jaar. Deze pistolen en geweren waarvan de maximale energie laag is, kunnen nagenoeg geen schade aanrichten. En zijn veilig te hanteren door kinderen tot 14 jaar.Hier is wel een kanttekening op te maken:
Daar er “geschoten” wordt met zeer kleine projectielen (6mm) is het dragen van een veiligheidsbril zeer wenselijk en aan te raden.

Het is ten strengste af te raden deze artikelen mee te nemen en/of te gebruiken in publieke ruimten, de openbare weg (buitenspelen), school, buurthuizen etc. Het moge duidelijk zijn dat dit tot zeer ongewenste situaties kan leiden of zelfs tot het plegen van een strafbaar feit … (zie uitleg WWM)
Een Politieagent kan op afstand niet goed inschatten of het een nepwapen betreft! Ook zijn niet alle Politieagenten volledig op de hoogte van de regelgeving en/of onbekend met dit type speelgoed, waardoor er een vervelende situatie kan ontstaan…

Gezien het karakter van de vormen van het speelgoed adviseren wij u ten strengste om de pistolen en geweren enkel en alleen in eigen huiselijke omgeving en/of tuin te gebruiken.

Wij verkopen voornoemde producten enkel in het bijzijn van iemand van boven de 18 jaar.

Speelgoedrichtlijn (richtlijn 2009/48/EG)

In 2014 heeft een wijziging in de regelgeving plaatsgevonden na uitspraak van het Europese Hof. Inhoudende dat de Europese speelgoed richtlijn ook door Nederland dient te worden gevolgd! Deze wijziging is zowel bekend bij de Politie en Justitie en ook bij officiële bekendmakingen terug te vinden.
Hierop is wel een kanttekening te plaatsen:
De speelgoedrichtlijn is slechts bepaald voor kinderen van 3 tot 14 jaar. In bijlage II van deze richtlijn is expliciet beschreven wat niet als speelgoed wordt beschouwd. Zoals …  imitaties van vuurwapens welke in het bezit zijnde van personen (verzamelaars) van 14 jaar of ouder. Dit speelgoed valt dan niet onder de speelgoedwet maar onder de WWM en zal gezien worden als het plegen van een strafbaar feit (geldend onder de WWM Cat 4, sub 7).

Onderzoek van het NFI

Het NFI heeft in 2016 - op verzoek van de Tweede Kamer - een onderzoek verricht omtrent de veiligheidsmarge, grenswaarde en schotkracht van “luchtdrukwapens” in het algemeen. Gelet op dit onderzoek valt de veiligheidsmarge onder de 0,6 Joule.De gebruikte projectielen waarmee getest is, zijn van een ander materiaal (metaal) dan welke voor dit soort Speelgoed (plastic) of Airsoft (Bio) wordt gebruikt. En zijn hierin buiten beschouwing gelaten. (kst-33033-18)

Wet Wapens en Munitie (WWM) Artikel 2, Categorie IV, sub 7

Voorwerpen waarvan, gelet op hun aard of de omstandigheden waaronder zij worden aangetroffen, redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij zijn bestemd om letsel aan personen toe te brengen of te dreigen en die niet onder een van de andere categorieën vallen.

Nepwapens

Voorwerpen die voor wat betreft hun vorm en afmetingen een sprekende gelijkenis vertonen met vuurwapens of met voor ontploffing bestemde voorwerpen zijn verboden. Uitgezonderd van dit verbod zijn speelgoedvoorwerpen als bedoeld in de Richtlijn 2009/48/EG (Europese speelgoedrichtlijn) die sterk op echte wapens lijken.

Voor meer informatie over de wetten en regels zie: 

Richtlijn 2009/48/EG: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:170:0001:0037:nl:PDF
EU Wetgeving CE markering: http://www.rvo.nl/onderwerpen/tools/wet-en-regelgeving/eu-wetgeving/ce-markering/overzicht-ce-richtlijnen/speelgoed; http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/index_en.htm
Regeling  Wapens en Munitie 2014 (CWM 2014): https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-18098.html
Airsoft Circulaire Wapens en Munitie 2014 (CWM 2014): https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-18096.html
Verboden wapens: https://www.justis.nl/producten/wwm/welke-soorten-wapens-zijn-verboden/
Kamervragen omtrent Speelgoed – Nepwapens: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/04/15/antwoorden-kamervragen-over-nepwapens
Onderzoek NFI in opdracht van de Tweede Kamer: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33033-18.html

 

© 2010 - 2023 DutchStockhouse, AirsoftShopNL, Funko & Merchandise | sitemap | rss